Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

1. Objednávku na uzatvorenie kúpnej zmluvy predkladá kupujúci predávajúcemu písomne. Kúpna zmluva je uzatvorená:

a) písomným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho,

b) dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu.

2. Písomná objednávka obsahuje najmä:

-     obchodné meno kupujúceho,

-     fakturačné údaje kupujúceho,

-     druh tovaru,

-     označenie tovaru,

-     množstvo tovaru.

Článok III.

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) dodať kupujúcemu tovar priamo alebo na objednávku,

c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné normy Slovenskej republiky,

d) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti kúpnej ceny uvedenej na faktúre,

b) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v deň jeho dodania predávajúcim,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

e) potvrdiť svojím podpisom prevzatie a správnosť faktúry

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

1. Tovar je kupujúci povinný prevziať od predávajúceho v deň, ktorý si s predávajúcim určil za deň dodania tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť osobu, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti, na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v tento deň,  je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu paušálnu výšku cestovných výdavkov za 1km cesty zo sídla predávajúceho do miesta dodania tovaru, ktorá je 0,33 € za 1 km, ako aj náhradu za stratu času, ktorá zodpovedá času od výjazdu zo sídla predávajúceho, času strávenému u kupujúceho až do času príjazdu šoféra do sídla predávajúceho. Predávajúcemu pritom prislúcha náhrada za stratu času vo výške 10€/hod/1 pracovník. Tým nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu aj akékoľvek iné náklady, ktoré mu s opätovnou dodávkou preukázateľne vzniknú. Predávajúci je  tiež oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3,32 € za každý deň uskladnenia takto neprevzatého tovaru až do jeho skutočného dodania kupujúcemu.

2. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany výrobcu, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci oboznámi kupujúceho a na požiadanie vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

3. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na zmluvnú pokutu.

4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5. Miestom dodania tovaru je miesto podnikania kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke alebo v kúpnej zmluve inak.

 

Článok VI.

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo subdodávateľov tovaru.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

4. V prípade dodatočného objednania tovaru zo strany kupujúceho sa primerane zvýši aj kúpna cena podľa cenníka predávajúceho platného v čase objednávky alebo v čase dodatočnej objednávky.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, pričom vydanie tovaru je podmienené úhradou tovaru v plnej výške dohodnutej ceny, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

6. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

7. Náklady spojené s montážou, dopravou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a budú účtované kupujúcemu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

8. V prípade nedodržania platobných podmienok stanovených v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený, nie však povinný, uplatniť voči kupujúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Omeškanie s platením akejkoľvek faktúry oprávňuje predávajúceho pozastaviť dodávky tovaru až do primeranej doby po zaplatení omeškaných  platieb.

 

Článok VII.

Výhrada vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Predávajúci si vyhradzuje, že vlastnícke právo k tovaru na základe kúpnej zmluvy s kupujúcim prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov voči  predávajúcemu, môže si predávajúci bez obmedzenia ostatných práv vziať tovar, ktorého kúpna cena nebola predávajúcim uhradená, späť.

3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy s kupujúcim. Kupujúci má nárok na vrátenie uhradenej časti kúpnej ceny po započítaní nákladov predávajúceho a skutočného opotrebenia tovaru (poškodený obal, tovar vo vzorkovni a pod.) s takýmto odobratím tovaru. Ustanovenie bodu 3. Článku V. tu platí obdobne.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom v súlade s kúpnou zmluvou a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

Článok VIII.

Záruka za akosť a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať počas záručnej doby vlastnosti určené právnymi predpismi alebo Zmluvou.

2. Záručná doba je 24 mesiacov, ak výrobca niektorej zo súčiastky tovaru neurčuje inú záruku, alebo ak zmluvnými stranami nie je dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, resp. dňom, kedy kupujúci neprevezme riadne dodávaný tovar podľa Článku V. bod 1.

3. V prípade, ak počas záručnej doby nebude mať tovar vlastnosti  podľa bodu 1. tohto Článku, má tovar vady.

4. Práva zo záruky poskytnutej predávajúcim musia byť kupujúcim uplatnené u predávajúceho bezodkladne po zistení vady a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Práva zo záruky sa nepovažujú za uplatnené bezodkladne po ich zistení v prípade, ak predávajúci po preskúmaní tovaru zistí, že rozsah vady je spôsobený používaním tovaru po vzniku vady, pričom zistenému rozsahu vady sa mohlo predísť v prípade, ak by kupujúci práva zo záruky uplatnil u predávajúceho bezodkladne po vzniku tejto vady. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uplatní u predávajúceho vady bezodkladne, ak ich uplatní v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady.

5. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa kúpnej zmluvy.

6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli konaním kupujúceho spočívajúcim najmä, no nielen, (i) v nesprávnej údržbe tovaru, (ii) v nedodržiavaní predpisov stanovených výrobcom tovaru zamestnancami kupujúceho, (iii) v užívaní tovaru v rozpore s účelom tovaru, prípadne v rozpore s pokynmi predávajúceho, o ktorých bol kupujúci poučený  a pod.

7. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, ktoré zodpovedajú bežnému opotrebeniu tovaru jeho užívaním.

8. V prípade vzniku vady počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o jej existencii dozvedel, a to formou písomnej reklamácie doručenej predávajúcemu, ktorá musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) identifikácia kupujúceho,

b) identifikácia tovaru, ktorého sa vada týka,

c) popis vady, resp. jej prejavov,

d) predpokladaný čas, kedy vada vznikla, a kedy sa o nej kupujúci dozvedel.

(ďalej len „Písomná reklamácia“).

9. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá predávajúci, v primeranej lehote odo dňa prevzatia Písomnej reklamácie.

10. V deň odstránenia vady počas záručnej doby zmluvné strany podpíšu písomnú zápisnicu o odstránení vád počas záručnej doby (ďalej len „Písomná zápisnica“). Ak kupujúci odmietne Písomnú zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v Písomnej zápisnici. V takom prípade sa deň podpisu Písomnej zápisnice považuje za deň, kedy predávajúci odstránil vady počas záručnej doby v zmysle Písomnej zápisnice podľa kúpnej zmluvy riadne a včas.

11. V prípade, že kupujúcim uplatnená reklamácia sa preukáže ako neoprávnená, vzniká predávajúcemu nárok voči kupujúcemu na paušálnu výšku cestovných výdavkov za 1km cesty zo sídla predávajúceho do miesta dodania tovaru ako aj na náhradu straty času podľa Článku V. bodu 1. Nárok na náhradu škody, ktorá predávajúcemu týmto vznikne, nie je dotknutý.

12. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade záručnej výmenu súčiastky, ktorá je súčasťou tovaru a ktorá má dlhšiu záruku ako samotný tovar, tovar môže mať nepriaznivé vlastnosti (pôsobenie) na takúto súčiastku a táto súčiastka je preto spôsobilá opotrebovať sa skôr.

Článok IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Každá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak druhá zmluvná strana opakovane (3x) porušila ustanovenia kúpnej zmluvy, vrátane všeobecných obchodných podmienok podstatným spôsobom.

2. Písomné odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

3. Ak je kúpna zmluva plnená po častiach, odstúpenie sa týka časti kúpnej zmluvy, ktorá do odstúpenia nebola zrealizovaná.

4. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej faktúry alebo jej časti, čím poruší svoju povinnosť podľa kúpnej zmluvy, má predávajúci právo:

a) nevydať kupujúcemu akýkoľvek tovar, ktorý si ešte od predávajúceho neprevzal a ktorý mu predávajúci má v zmysle kúpnej zmluvy odovzdať až do doby uhradenia všetkých nehuradených záväzkov, a/alebo

b) odstúpiť od všetkých existujúcich platných zmlúv uzatvorených s kupujúcim,

c) požadovať od kupujúceho  za omeškanie so zaplatením zmluvnú pokutu:

  • vo výške 10 % z celkovej hodnoty tovaru, ktorý si kupujúci objednal, ale z dôvodu omeškania so zaplatením si ho neprevzal, pričom ide o tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade,
  • vo výške 100 % z hodnoty tovaru, ak ide o tovar na objednávku, ktorý predávajúci bežne nemá na sklade.

5. V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať od predávajúceho zmluvne dohodnuté množstvo tovaru, a to ani po dodatočnej lehote, ktorú predávajúci kupujúcemu stanoví, má predávajúci právo:

a) vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu:

  • vo výške 10 % z cekovej hodnoty neprevzatého tovaru, ak ide o tovar, ktorý má predávajúci bežne na sklade, a
  • vo výške 100 % z hodnoty neprevzatého tovaru, ak ide o tovar na objednávku, ktorý predávajúci bežne nemá na sklade, a/alebo

b) požadovať od kupujúceho zaplatenie vynaložených nákladov na obstaranie tovaru.

6. Odstúpením od kúpnej zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu, odstupné a právo na náhradu škody. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.

 

X.

Právny poriadok

1. Práva a povinnosti z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ako aj celá kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami slovenského obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými slovenskými zákonmi. V prípade, že kupujúci je občanom iného štátu alebo je právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vylučujú zmluvné strany pôsobnosť dohovoru OSN o kúpnej zmluve pre tento prípad.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená vyvesením v prevádzkach predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nárokom predávajúceho na zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá predávajúcemu vznikne konaním kupujúceho, ktoré je sankcionované zmluvnou pokutou. Predávajúci má vždy nárok na náhradu škody v skutočnej výške, a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.

3. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik kúpnej zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889, podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania). V prípade neexistencie Stáleho rozhodcovského súdu (IČO: 42 157 889) v čase vzniku sporu poveruje kupujúci predávajúceho výberom iného rozhodcovského súdu.

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

V Bratislave,  dňa 1. 7. 2011                                                                           FECO, s.r.o.