baner-7.jpg
Slovensky
Úvodná stránka Obchodné podmienky Obchodné podmienky servis

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a treťou osobou, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal pre túto tretiu osobu ako pre objednávateľa vykonať dielo a táto tretia osoba sa zaviazala toto dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu za dielo.

2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že zhotoviteľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o dielo, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto všeobecných obchodných podmienok, majú ustanovenia zmluvy o dielo prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II.

Spôsob uzatvárania zmluvy o dielo

1. Objednávku na uzatvorenie zmluvy o dielo predkladá objednávateľ zhotoviteľovi písomne, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva o dielo je uzatvorená:

a) písomným potvrdením objednávky zo strany zhotoviteľa,

b) podpisom zhotoviteľa a objednávateľa na písomnej zmluve o dielo,

c) potvrdením Špecifikácie podmienok pre vykonanie diela vypracovaných zhotoviteľom (ďalej len „Špecifikácia“) objednávateľom,

d) začatím vykonávania diela zhotoviteľom v mieste zhotovenia diela na základe objednávky objednávateľa (bez ohľadu na formu samotnej objednávky).

2. Písomná objednávka obsahuje najmä:

-       obchodné meno objednávateľa,

-       fakturačné údaje objednávateľa,

-       špecifikácia objednávaného diela,

-       spôsob úhrady ceny za dielo,

-       časová požiadavka na vykonanie diela.

Článok III.

Čas a miesto vykonania diela, prevzatie diela

1. Vykonaním diela sa rozumie najmä oprava, servis, revízia zariadenia, ako aj inštalácia nového zariadenia zhotoviteľom a školenie obsluhy.

2. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v čase a na mieste dohodnutom v zmluve o dielo.

3. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na to, aby tento mohol dielo vykonať v súlade so zmluvou o dielo. Objednávateľ je najmä, no nielen, povinný:

a) zabezpečiť prístup zhotoviteľa do jeho priestorov, ak sú miestom vykonávania diela,

b) pripraviť vhodne priestory tak, aby bolo možné vykonávať dielo, a to najmä pripraviť priestory v súlade so zhotoviteľom zaslanou Špecifikáciou,

c) poskytnúť zhotoviteľovi pripojenie na elektrickú energiu a vodu v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie povinností zhotoviteľa zo zmluvy o dielo,

d) poskytnúť zhotoviteľovi akúkoľvek inú súčinnosť potrebnú pre vykonanie diela, s ktorou bol zhotoviteľom oboznámený.

4. V prípade omeškania objednávateľa s vykonaním povinností uvedených v bode 3 tohto Článku sa o dobu omeškania predlžuje doba vykonania diela dohodnutá v zmluve o dielo. Všetky náklady zhotoviteľa vzniknuté v dôsledku omeškania objednávateľa podľa druhej vety tohto bodu znáša objednávateľ, pričom nárok zhotoviteľa na náhradu škody týmto nie je dotknutý.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade takého porušenia povinností objednávateľa podľa bodu 3. tohto článku, ktoré má za následok nemožnosť vykonania diela v deň, kedy sa zhotoviteľ dopraví na miesto vykonania diela, vzniká zhotoviteľovi voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé jedno takéto porušenie.

6. Po vykonaní diela je objednávateľ povinný dielo prevziať a podpísať príslušný pracovný list (ďalej len „Pracovný list“), v ktorom bude výslovne uvedené, že objednávateľ prevzal dielo vykonané zhotoviteľom, že na diele neboli žiadne vady, ako aj uvedenie dňa prevzatia diela a podpisy objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade, keď objednávateľ bez uvedenia dôvodu odmietne Pracovný list podpísať, táto skutočnosť sa v Pracovnom liste uvedie; Pracovný list sa na účely prevzatia diela považuje aj v tomto prípade za riadne podpísaný.

7. Dielo sa objednávateľovi odovzdá v mieste vykonania diela, pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

8. V prípade, ak zhotoviteľ objednávateľa vyzve na prevzatie diela, a objednávateľ dielo bez uvedenia dôvodu neprevezme, dostane sa objednávateľ s prevzatím diela do omeškania. Až do doby riadneho prevzatia diela v súlade s ust. bodu 6  tohto Článku nie je zhotoviteľ povinný objednávateľovi vydať príslušenstvo diela, najmä príslušenstvo potrebné k riadnej obsluhe diela.

9. V prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, a ak bude na riadne prevzatie diela nutné, aby zhotoviteľ za účelom odovzdania diela cestoval do miesta, kde bolo dielo vykonané, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi uhradiť náklady spojené s týmto vycestovaním, najmä cestovné výdavky. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej výške cestovných výdavkov za 1km cesty zo sídla zhotoviteľa, čo je 0,33 € za 1 km, ako aj na náhrade za stratu času, ktorá zodpovedá času od výjazdu zo sídla zhotoviteľa, času strávenému u objednávateľa až do času príjazdu pracovníka do sídla zhotoviteľa. Zhotoviteľovi pritom prislúcha náhrada za stratu času vo výške 10€/hod/1 pracovník.

 

Článok IV.

Spôsob vykonávania diela

1. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť, pričom termín dokončenia diela sa primerane predlžuje o túto dobu. Ak sa zmluvné strany v lehote 30 dní od vykonania oznámenia podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na zmene zmluvy o dielo, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy o dielo odstúpiť. Uvedený postup platí rovnako aj v prípade, keď zhotoviteľ v mieste vykonávania diela zistí, že na riadne vykonanie diela je nevyhnutné použiť drahšie, prípadne iné súčiastky ako tie, ktoré boli uvedené v Špecifikácii. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie cestovných výdavkov a stratu času podľa Článku III. bod 9 v tomto prípade týmto nie je dotknutý.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v týchto všeobecných obchodných podmienkach a v zmluve a v súlade s pokynmi objednávateľa. V prípade kolízie medzi ustanoveniami zmluvy o dielo, resp. všeobecnými obchodnými podmienkami a pokynmi objednávateľa sú rozhodné pokyny objednávateľa. Za prípadnú nevhodnosť pokynov objednávateľa a za dôsledky ich vykonania nenesie zhotoviteľ žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá ani za vady diela spôsobené nevhodnosťou takéhoto pokynu. V prípadoch, kde je potrebná súčinnosť objednávateľa (napr. príprava podložia betónu), zodpovedá za kvalitu takejto súčinnosti objednávateľ.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť, vlastnými zamestnancami, príp. zamestnancami subdodávateľských právnych subjektov. Zhotoviteľ je oprávnený vykonaním diela poveriť inú osobu, a to aj bez súhlasu objednávateľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v primeranej lehote v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní potrebných podkladov a doplňujúcich údajov, vyjadrení, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy o dielo.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy o dielo podľa bodu 1 tohto článku má zhotoviteľ nárok na cenu za časť diela, ktoré bolo vykonané do doby, než prekážky odhalil.

 

Článok V.

Cena za dielo

1. Cena za dielo ako aj prípadné preddavky z ceny za dielo sú splatné vo výške a v čase dohodnutom v zmluve o dielo.

2. V prípade, ak to zhotoviteľ považuje vzhľadom na rozsah diela za potrebné, je oprávnený objednávateľovi vystavovať čiastkové faktúry na pomernú časť zhotoveného diela a objednávateľ je povinný tieto faktúry uhrádzať v lehotách ich splatnosti. Čiastkové faktúry budú zhotoviteľom vystavované na základe súpisu prác. Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení súpisu prác objednávateľom vystaviť  čiastkovú faktúru.

3. Pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, splatnosť čiastkových faktúr ako aj záverečnej faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4. V prípade, ak objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena za dielo pripísaná na účet zhotoviteľa.

5. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo, je zhotoviteľ za porušenie tejto zmluvnej povinnosti oprávnený, nie však povinný, uplatniť voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

6. Zhotoviteľ je oprávnený, nie však povinný, odstúpiť od zmluvy o dielo, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny za dielo o viac ako 15 dní.

7. Objednávateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený bez dohody so zhotoviteľom k započítaniu ceny za dielo voči prípadným iným záväzkom zhotoviteľa.

Článok VI.

Prechod vlastníckeho práva  a nebezpečenstva škody na tovare

1. V prípade, že vykonávaním diela sa rozumie inštalácia nového zariadenia, prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za dielo.

2. V prípade, že vykonávaním diela sa rozumie oprava, servis alebo revízia zariadenia, vlastnícke právo zostáva aj počas zhotovovania diela objednávateľovi.

3. Ak zhotoviteľ zhotovuje vec u objednávateľa, na jeho pozemku alebo na pozemku, ktorý objednávateľ obstaral, objednávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a je jej vlastníkom; ustanovenie bodu 1. tohto Článku tým nie je dotknuté.

4. Na zhotoviteľa neprechádza nebezpečenstvo škody na veci, ktorá je predmetom údržby, opravy alebo úpravy.

5 Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, objednávateľ nie je oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil.

6. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením svojich záväzkov voči  zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ bez obmedzenia ostatných práv vymontovať jednotlivé diely ako časti diela a zadržiavať ich až do úplného splnenia záväzkov objednávateľom. Náklady spojené s týmto postupom idú na ťarchu objednávateľa.

 

Článok VII.

Záruka za akosť a reklamácie

1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť, t.j.  zodpovedá za to, že vykonané dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti určené právnymi predpismi, resp. zmluvou.

2. V prípade ak dielo nebude mať počas záručnej doby vlastnosti uvedené v  bode 1. tohto článku, má vady.

3. Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom, alebo v prípade, kedy sa objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela, tak záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy sa objednávateľ dostal do omeškania s prevzatím diela.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady počas záručnej doby uvedené v bode 1. tohto Článku, ktoré vznikli počas záručnej doby, a ktoré boli či už priamo alebo nepriamo spôsobené konaním alebo opomenutím konania zhotoviteľa alebo inak v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady počas záručnej doby sa nevzťahuje na vady spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za vady spôsobené po dni prevzatia diela:

a) vonkajšími udalosťami (napr. udalosťami, ktoré sú mimo vôle oboch zmluvných strán - vyššia moc),

b) poruchou alebo nevhodnosťou akéhokoľvek zariadenia alebo veci objednávateľa,

c) nesprávne užívanie diela objednávateľom, ako napr. užívanie diela v rozpore s pokynmi zhotoviteľa, resp. v rozpore s návodom výrobcu, s ktorými bol objednávateľ oboznámený,

d) poškodením alebo neodborným zásahom objednávateľa do diela,

e) porušením povinností objednávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike,

f) vadami materiálu dodaného objednávateľom alebo pokynmi objednávateľa, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa upozornil a napriek tomu objednávateľ na nich trval.

6. Práva zo záruky poskytnutej zhotoviteľom musia byť objednávateľom uplatnené u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Práva zo záruky sa nepovažujú za uplatnené bezodkladne po ich zistení v prípade, ak zhotoviteľ po preskúmaní diela zistí, že rozsah vady je spôsobený používaním diela po vzniku vady, pričom zistenému rozsahu vady sa mohlo predísť v prípade, ak by objednávateľ práva zo záruky uplatnil u zhotoviteľa bezodkladne po vzniku tejto vady. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uplatní u objednávateľa vady bezodkladne, ak ich uplatní v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady.

7. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebením, zanedbanej údržby a ošetrovania, neodbornej obsluhy, zásahu vonkajších vplyvov (oheň, voda, soľ, kyselina a pod.) alebo použitím náhradných dielov od inej osoby.

8. Záruka na dielo zaniká v prípade, ak došlo k akýmkoľvek zásahom objednávateľa alebo inej osoby ako zhotoviteľa do technických častí zariadení diela, zmene ich nastavení alebo zmeny ich spôsobu užívania.

9. V prípade vzniku vady počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je objednávateľ povinný písomne oznámiť túto skutočnosť zhotoviteľovi najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o jej existencii dozvedel, a to formou písomnej reklamácie doručenej zhotoviteľovi, ktorá musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) identifikácia objednávateľa,

b) identifikácia diela, ktorého sa vada týka,

c) popis vady, resp. jej prejavov,

d) predpokladaný čas, kedy vada vznikla, a kedy sa o nej objednávateľ dozvedel.

(ďalej len „Písomná reklamácia“).

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ v primeranej lehote odo dňa prevzatia Písomnej reklamácie.

11. V deň odstránenia vady počas záručnej doby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, zhotoviteľ a objednávateľ podpíšu písomnú zápisnicu (pracovný list) o odstránení vád počas záručnej doby (ďalej len „Písomná zápisnica“). Ak objednávateľ odmietne Písomnú zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v Písomnej zápisnici. V takom prípade sa deň podpisu Písomnej zápisnice považuje za deň, kedy zhotoviteľ odstránil vady počas záručnej doby v zmysle Písomnej zápisnice podľa zmluvy o dielo riadne a včas.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, kedy sa reklamácia objednávateľa ukáže ako nedôvodná, patria zhotoviteľovi všetky nároky voči objednávateľovi tak, ako je to uvedené v Článku III. bod. 9

Článok VIII.

Odstúpenie od zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, ak  nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:

a) ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou svojho finančného záväzku voči zhotoviteľovi (napr. s platbou čiastkovej faktúry alebo záverečnej faktúry), pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni splatnosti;

b) ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni, kedy ho zhotoviteľ vyzval na prevzatie diela;

c) ak objednávateľ podstatným spôsobom porušil zmluvu o dielo, najmä ak je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti po dobu dlhšiu než 15 dní po dni splatnosti;

2. Odstúpenie od zmluvy o dielo musí byť uskutočnené v písomnej forme a bez zbytočného odkladu od vzniku dôvodov pre odstúpenie. Odstúpenie od zmluvy o dielo je účinné písomným doručením odstúpenia..

3. Ukončenie zmluvy o dielo nemá vplyv na existenciu povinností objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi všetky výdavky zhotoviteľa spojené s ukončením zmluvy o dielo, všetky finančné pohľadávky vzniknuté resp. faktúry vystavené po dobu trvania zmluvy o dielo, zmluvné pokuty a náhradu škody, ako aj náhrady ostatných priamych škôd, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s porušením zmluvy o dielo objednávateľom a neboli spomenuté v predchádzajúcich odsekoch.

4. Pri ukončení zmluvy o dielo sú strany povinné vykonať vyporiadanie svojich práv a záväzkov  písomnou formou.

5. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy o dielo tretej osobe.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená vyvesením v prevádzke zhotoviteľa.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nárokom zhotoviteľa na zaplatenie akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá zhotoviteľovi vznikne konaním objednávateľa, ktoré je sankcionované zmluvnou pokutou. Zhotoviteľ má vždy nárok na náhradu škody v skutočnej výške, a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.

3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia slovenského Obchodného zákonníka, prípadne iných slovenských právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, sa rozhodnú výlučne v rozhodcovskom konaní. Tieto spory bude výlučne rozhodovať Slovenský stály rozhodcovský súd (ďalej len „SSRS“) so sídlom v Trnave na ulici Hlavná 31, ktorý zriadil Inštitút právnych štúdií, IČO: 42 157 889, podľa ZRK a podľa platných ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu SSRS. Strany sa v zmysle ust. § 42 ZRK dohodli, že vylučujú podanie žaloby z dôvodu podľa ust. § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania). V prípade neexistencie Stáleho rozhodcovského súdu (IČO: 42 157 889) v čase vzniku sporu poveruje objednávateľ zhotoviteľa výberom iného rozhodcovského súdu.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi uzavretím zmluvy o dielo pričom uzavretím zmluvy o dielo objednávateľ vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Bratislave,  dňa 1. 7. 2011                                                                           FECO, s.r.o.

 

Súvisiace témy

 

Konzultácie, poradenstvo

 

Možnosť nákupu nových zariadení aj na lízing, možnosť odkúpenia pôvodných zariadení ak sú v dobrom technickom stave

 

 

Predaj, dovoz, montáž, zaškolenie na obsluhu, záruka 2 roky

 

Záručný a pozáručný servis, kalibrácie, revízie

 

Update databáz zariadení, upozornenie zákazníkov na koniec platnosti revízií

 

 

Školenia, dokumentácia, certifikáty